Gần đây

Quảng cáo, Marketing

Quảng cáo và Marketing có phải là 1?

  Marketing  Quảng cáo  Khái niệm Là toàn bộ quá trình lập kế hoạch, thực thi và giám sát một cách có hệ thống một chuỗi các hoạt động nhằm thu hút khách hàng mục

Above The Line, Below The Line

Above The Line – Below The Line là gì?

Nhắc đến hai chữ “Quảng cáo”, bạn sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên?  Là câu hát gây ám ảnh thời gian gần đây: “Thêm tuổi mới, con người mới, xin chào ta một hành